Konferencia Literatúra a literáti v treťom miléniu 

Konala sa v dňoch 27 až 29.10.2022 v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci. Pôvodný zámer projektu pripraviť veľkú konferenciu s masívnou účasťou spisovateľov sme boli nútení prispôsobiť podmienkam podpory a finančným možnostiam organizátora.

Na konferencii boli ako účastníci a zároveň aktívni prispievatelia so svojimi príspevkami a do vzájomných diskusií vydavateľ, básnik a pedagóg, Peter Milčák, vydavateľ, básnik, pedagóg Doc. Ján Gavura, PhD., pedagogička Doc. Jana Juhásová, PhD., predseda Obce spisovateľov Slovenska a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, prozaik, publicista a dokumentarista Peter Juščák, predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov, poetka Mgr. Judita Kaššovicová, členka Obce spisovateľov Slovenska, prozaička pre deti a mládež, Toňa Revajová, členka OSS a koordinátorka literárnych aktivít poetka a výtvarníčka Anna Drevická. Konferencia so svojim poslaním sa neskončila jedným podujatím, pokračuje ďalej za prispievania k téme aj ďalšími autormi.

Projekt podporil Fond na podporu umenia

Konferencia Literatúra a literáti sa uskutočnila v dňoch 27. až 29. októbra v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Konferencia so svojou výzvou na esejistickú tvorbu sa neobmedzila len na jediné podujatie. Pokračuje ďalej na stránkach časopisu Romboid, webových stránkach žiadateľa, ďalej AOSS, ASOS a KNS.

Najdôležitejším posolstvom konferenčného stretnutia bola vyslovená naliehavá potreba rekonštrukcie spisovateľských organizácií na zmysluplné inštitúcie. V nových podmienkach je potrebné brať na vedomie nové dynamické možnosti prenosu informácií, slobodný prístup k publikovaniu a s tým súvisiace využívanie publikačného priestoru. Z podujatia vznikla potreba vytvoriť etický kódex spisovateľa v rekonštruovanej spisovateľskej organizácii ako nevyhnutný predpoklad pre stanovenie etických noriem členov modernej spisovateľskej organizácie.

Projekt Obce spisovateľov Slovenska - Stretnutia v literárnych kluboch - pokračoval aj v roku 2022

Žilina - Peter Karpinský s Goranom Lenčom

Podujatie podporil Fond na  podporu umenia

Cena Dominika Tatarku za rok 2021 patrí básnikovi Erikovi Grochovi

Predseda poroty Peter Zajac pri slávnostnom odovzdávaní ceny.
Predseda poroty Peter Zajac pri slávnostnom odovzdávaní ceny.

Bratislava 10. mája (TASR) - V Bratislave sa v utorok 10. mája 2022 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2021. V 28. ročníku prestížneho literárneho ocenenia sa jeho nositeľom stal Erik Jakub Groch za básnickú zbierku Viety.

"Cena Dominika Tatarku je, samozrejme, hlavne za prácu a s miernym prihliadnutím na občianske postoje, ktoré ste mali celý život. Poézia sa nepíše pre ceny, ale občiansky postoj v tejto cene ma potešil," povedal pre TASR Groch, ktorý pred rokom 1989 vydával samizdaty, patril medzi iniciátorov Občianskeho fóra v Košiciach, napriek tomu vyše 20 rokov žije v horskej obci, bez televízora, odrezaný od hlučného davu, ako hovorí sám autor, v trošku zabudnutom kraji.

"Každý kto začal písať osemročný v kuchyni a píše 60 rokov alebo koľko, píše pre svoju radosť. (...) Je to čistá radosť," dodal autor. Ocenenie dostal za zbierku Viety. "Vo vnútri knihy je názov vysvetlený, Viety sú zo slov vietor a vety, čiže vietor v pohybe," objasnil autor.

"V poslednej knižke, čo pokladám za veľmi dobré, sa Erik Groch zasa vrátil na zem, sú to kratšie básničky, ale sú to skvelé básne. Na Slovensku vie každý, že patrí medzi výnimočných básnikov a toto nie je ešte bodka za jeho výnimočnosťou, ale je to dôležitá zastávka v jeho celoživotnej tvorbe," poznamenal Peter Zajac, predseda poroty tatarkovskej ceny.

Erik Jakub Groch (1957) sa narodil v Košiciach, kde vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po jej skončení vystriedal rozmanité povolania. Pôsobil v prostredí košického umeleckého undegroundu, na prelome 70. a 80. rokov sa podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle. V novembri 1989 a po ňom aktívne vystupoval za Občianske fórum v Košiciach. Bol spoluzakladateľom a spolueditorom literárneho almanachu Tichá voda I. - III. Pracoval aj ako redaktor obnoveného týždenníka Kultúrny život, v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo. Dnes žije v Uloži neďaleko Levoče.

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995 vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku. Jej porota má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok. Aktuálne si túto úlohu plnil Daniel Liška.

Wolkrova Polianka 2022 

Wolkrova Polianka 2022 

Súťaž Wolkrova Polianka 2022

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska v spolupráci s Literárnym fondom vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Wolkrova Polianka 2022, ktorej cieľom je podporiť tvorivé úsilie mladej básnickej generácie a vytvárať priestor pre umelecký rozvoj talentovaných autorov.

Propozície súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť po slovensky píšuci autori/autorky do 30 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo umeleckej literatúry. Do súťaže možno poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov.

Súťažné práce treba zaslať mailom na adresu: vertigoforum@gmail.com a v jednom exemplári poštou na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Tolstého 7, 811 06 Bratislava

V prihláške do súťaže je potrebné uviesť kontaktné údaje: 

adresa, 

mailová adresa, 
telefónne číslo 
a dátum narodenia.


Prihlášku treba vlastnoručne podpísať, obálku označiť heslom - WP 2022.

Uzávierka súťaže je

15. septembra 2022. 


Súťažné práce posúdi odborná porota, v ktorej budú zástupcovia Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu. Ocenený bude jeden laureát Wolkrovej Polianky za príspevok mimoriadnej kvality. Porota udelí aj tri prémie a čestné uznania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa za účasti ocenených autorov uskutoční v októbri 2022. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska